SP5EWY - III miejsce w DeSoto Challenge

ImagePod koniec grudnia ka¿dego roku (pocz±wszy od roku 2000) krótkofalowcy z trzema najwy¿szymi wynikami wspó³zawodnictwa DXCC Challenge otrzymuj± wyró¿nienia DeSoto Cup. Na koniec grudnia 2006 posiadaczami trzech najwy¿szych wyników byli: Bob W4DR, Fausto I4EAT i Ryszard SP5EWY. Wymienieni krótkofalowcy otrzymali odpowiednio z³oty, srebrny i br±zowy medal DeSoto Challenge (po klikniêciu w obrazek z medalem mo¿na go obejrzeæ w wiêkszym rozmiarze). Ogromne gratulacje dla Ryszarda SP5EWY za osi±gniêcie tak wspania³ego wyniku i sta³e utrzymywanie go na najwy¿szym poziomie...

Puchar DeSoto Cup jest wydawane co roku pocz±wszy od roku 2000. Nazwa wyró¿nienia pochodzi od nazwiska Clintona B. DeSoto W1CBD, który w 1935 roku w QST opublikowa³ artyku³, stanowi±cy podwaliny programu dyplomowego DXCC. Puchar DeSoto Cup jest przyznawany krótkofalowcowi, który ma najwy¿szy wynik we wspó³zawodnictwie DXCC Challenge na koniec wrze¶nia ka¿dego roku. Ten sam krótkofalowciec mo¿e tylko raz w swoim ¿yciu otrzymaæ puchar DeSoto Cup.

Wiêcej inormacji na stronie WWW http://www.arrl.org/awards/dxcc/listings/desoto-cup.html.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Więcej w tej kategorii:

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony